Základní informace

Středisko volného času je jednou ze součástí Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy Olgy Havlové, Janské Lázně, Obchodní 282, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen SVČ). SVČ bylo zřízeno ke dni 1. 9. 2014 rozhodnutím zřizovatele čj. MSMT-18453/2014-1, čímž došlo k nahrazení původního Školního klubu při Obchodní akademii, odborné škole a praktické škole Olgy Havlové, Janské Lázně.

Úplnost a velikost střediska volného času

Škola byla postavena v roce 1994 jako bezbariérový a navzájem propojený komplex 4 budov (objekt školy a 3 budovy internátu) v lázeňském prostředí podhorského městečka Janské Lázně (okr. Trutnov). Pro činnosti v rámci střediska volného času je k dispozici aula, tělocvična, bazén, cvičná kuchyň, polytechnická dílna a veškeré společné prostory internátu. 

Vybavení střediska volného času

Škola má velmi dobré materiálně technické vybavení, které umožňuje v plném rozsahu a kvalitě naplňovat ŠVP nejen výuky, ale i střediska volného času. Veškeré vybavení školy je středisku k dispozici. Samozřejmostí je stavitelný nábytek. V cvičné kuchyni, která je vybavená všemi běžnými kuchyňskými přístroji, navíc jsou pracovní stoly s varnou deskou a dřezem elektricky výškově stavitelné (speciální úprava pro vozíčkáře, která je použita i v ostatních odborných učebnách). Polytechnická dílna je vybavená přístroji, nástroji, materiálem potřebným k výrobě drobných předmětů především z keramické hlíny. Kapacita všech místností je na odpovídající úrovni a vybavení je průběžně modernizováno.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při zájmových činnostech se řídí metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT – č.j. 37014/2005-25. 

Personální zajištění střediska volného času

Po personální stránce je činnost střediska zabezpečena týmem pedagogů volného času, kteří mají dlouhodobé odborné zkušenosti v oblasti nabízených zájmových kroužků. Část týmu tvoří učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga školy a druhou část pak externí odborníci. 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Spolupráce se sociálními partnery je nedílnou součástí chodu střediska. Jejich podněty, návrhy a připomínky se uplatnily při samotné tvorbě ŠVP i jeho ověřování a pravidelné kontakty se též podílejí na jeho inovaci. Sociálními partnery pro naše středisko volného času jsou: Národní rada zdravotně postižených,  CZEPA – česká asociace paraplegiků,  FTK UP Olomouc, Česká federace florbalu vozíčkářů, Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit při FTK UP v Olomouci.
Vzhledem k dynamicky se rozvíjejícím sportovním aktivitám zdravotně postižených lidí škola spolupracuje se sportovními kluby, které zajišťují sportovní vyžití žáků zdravotním postižením a jejich účast na oficiálních sportovních soutěžích republikového charakteru.

Spolupráce s rodiči žáků je naprostou samozřejmostí, bezodkladně jsou tak řešeny individuální záležitosti člena střediska.