Poslání a cíle

Obecné cíle vzdělávání v SVČ vyjadřují potřebu integrace a inkluze ve výchově a vzdělávání. SVČ skýtá jedinečnou příležitost, jak zařadit do zájmové činnosti společně mladé lidi s handicapem, s mládeží bez handicapu. Je to příležitost pro poznání hodnot, způsobu života a potřeb obou skupin, pro vnímání odlišností, ale i společných problémů. 

Hlavním cílem Střediska volného času je plnohodnotné trávení volného času, získávání a rozvíjení kompetencí klíčových i odborných, a to pro všechny účastníky zájmového vzdělávání v SVČ bez hranic a limitů způsobených tělesným či jiným zdravotním znevýhodněním.

Prostředkem je vytvoření bezpečného prostředí s nabídkou vzdělávacích, sportovních a zájmových aktivit uprostřed vrstevníků, které cíleně rozvíjejí osobnost mladého člověka: jeho kompetence existenciální, osobnostní, sociální, občanské, k učení a kritickému myšlení, k řešení problémů, komunikační, pracovní a k podnikavosti. 

 1. rozvoj osobnosti člověka s cílem rozvíjet poznávací a sociální kompetence, mravní,
  duchovní hodnoty pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života,
 2. pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,
 3. pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti,
 4. utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého, poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.
 • Dlouhodobé cíle

Největší význam přikládáme neformálnímu vzdělávání s cílem rozvíjet životní zkušenosti, dovednosti a postoje založené na uceleném systému hodnot. 

 • Krátkodobé cíle
 1. Zavádění nových prvků a přitažlivějších forem práce s mládeží, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, rozšiřování jednorázových aktivit
 2. další zajišťování kvalitní propagace činnosti SVČ, obsahující nabídku v oblasti mimoškolní činnosti dětí a zvláště dospívající mládeže
 3. vytvořit stabilní tým pracovníků na profesionální úrovni
 4. zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků a sledování jejich práce směrem k zavádění nových prvků a forem práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 5. rozvoj mezinárodních aktivit
 6. provoz a využití nové keramické a polytechnické dílny a posilovny. 
 7. organizace a zajištění prázdninových akcí, především pobytových akcí a příměstského tábora. organizace a zajištění prázdninových akcí, především pobytových akcí a příměstského tábora
 8. organizace odborných přednášek, besed a společenských akcí

Tím středisko prohlubuje působení školy do oblasti volného času žáků i ostatních členů. Středisko volného času je důležitým článkem systému prevence sociálně patologických jevů.